Zlecaj sprzątanie swojego lokalu w wynajmie krótkoterminowym na autopilocie

Dołącz do gro­na zado­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków, któ­rzy dzię­ki auto­ma­ty­za­cji oszczę­dza­ją czas i pie­nią­dzeLula.Cleaning wspie­ra pra­cę gospo­da­rzy, firm zarzą­dza­ją­cych wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym, firm sprzą­ta­ją­cych i osób sprzą­ta­ją­cych.

Auto­ma­tycz­nie pobie­ra dane z sys­te­mów rezer­wa­cyj­nych (Airbnb, Booking) i chan­nel managerów/PMS (KWHo­tel, Ido­Sell Booking, Hotres, Your Por­ter App, Vre­asy – a wkrót­ce kolej­ne), wyświe­tla­jąc je w jed­nym wygod­nym wido­ku dzień po dniu.

Lula.Cleaning umoż­li­wia przy­pi­sy­wa­nie zadań oso­bom sprzą­ta­ją­cym, któ­re mają do nich dostęp przez magicz­ny link – bez koniecz­no­ści logo­wa­nia.

Zaślepka 1
Scroll to Top