Dlaczego Lula.Cleaning?

Lula.Cleaning to apli­ka­cja od prak­ty­ków dla prak­ty­ków. Dla­cze­go to takie waż­ne? Odpo­wia­da na real­ne potrze­by jej użyt­kow­ni­ków i niwe­lu­je dotych­czas wystę­pu­ją­ce pro­ble­my.

Skąd wziął się pomysł na aplikację?

Z doświad­cze­nia! Michał, nasz CEO, od wie­lu lat jest zaan­ga­żo­wa­ny w bran­żę wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, sam wynaj­mu­jąc apar­ta­men­ty. Przez pięć lat zarzą­dzał swo­imi pol­ski­mi obiek­ta­mi zdal­nie, miesz­ka­jąc na co dzień w Hisz­pa­nii.

Jed­no­cze­śnie jego wcze­śniej­sze doświad­cze­nia zawo­do­we zwią­za­ne z pro­gra­mo­wa­niem i żył­ka do auto­ma­ty­za­cji spra­wi­ły, że zaczął myśleć o uprosz­cze­niu pro­ce­sów, któ­re w tej dzia­łal­no­ści dotych­czas były wyko­ny­wa­ne ręcz­nie.

Zauwa­żył lukę, jaką była kwe­stia komu­ni­ka­cji mię­dzy wła­ści­cie­lem obiek­tu (lub fir­mą zarzą­dza­ją­cą nim) a eki­pą lub fir­mą sprzą­ta­ją­cą i posta­no­wił tę lukę wypeł­nić.

Tak powsta­ła apli­ka­cja Lula.Cleaning.

Czy Ty też znasz te problemy?

Rozproszona komunikacja

Prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji przez wie­le kana­łów mię­dzy róż­ny­mi oso­ba­mi: e‑mail, Mes­sen­ger, What­sApp, SMS, tele­fon itd.

Wiele źródeł rezerwacji

Roz­pro­sze­nie źró­deł rezer­wa­cji apar­ta­men­tów to stra­ta cza­su, nie­wy­go­da i podat­ność na błę­dy. Kalen­da­rze z Google Calen­dar, iCal, Airbnb, Booking.com, chan­nel mana­ge­rach nie wystar­cza­ją do wygod­nej pra­cy.

Niewygodne przekazywanie informacji

Trze­ba zawsze pamię­tać o infor­ma­cjach takich jak:
– O któ­rej goście pla­nu­ją przy­je­chać?
– Czy wie­dzą, o któ­rej mają wyjść?
– Na ile osób przy­go­to­wać lokal?
– Jak się dostać do miesz­ka­nia?

Sprzątanie po, a nie przed

Sprzą­ta­nie loka­lu powin­no odby­wać się po opusz­cze­niu go przez dotych­cza­so­wych gości, a nie przed przy­jaz­dem kolej­nych. Apli­ka­cje infor­mu­ją o nowej rezer­wa­cji, pod­czas gdy potrzeb­na jest infor­ma­cja po wymel­do­wa­niu.

Toporne aplikacje

Ist­nie­ją roz­wią­za­nia auto­ma­ty­zu­ją­ce ten pro­ces komu­ni­ka­cji, jed­nak nie mają one pod­sta­wy w codzien­no­ści wła­ści­cie­li apar­ta­men­tów i osób sprzą­ta­ją­cych. M.in. są nie­wy­god­ne w obsłu­dze i bra­ku­je w nich wie­lo­ję­zycz­no­ści i/lub brak języ­ka pol­skie­go (a oso­by sprzą­ta­ją­ce czę­sto mówią w innym języ­ku).

Niewłaściwe funkcje aplikacji

Wyma­ga­ne ręcz­ne przy­pi­sy­wa­nie każ­de­go sprzą­ta­nia, nawet przy sta­łej oso­bie sprzą­ta­ją­cej, co jest sprzecz­ne z ideą auto­ma­ty­za­cji. Brak klu­czo­wych infor­ma­cji typu licz­ba gości czy godzi­na przy­jaz­du (!).

Lula.Cleaning odpowiada na nie, pozwalając na pełną automatyzację procesu zarządzania sprzątaniem

Przewiń do góry