Cechy aplikacji Lula.Cleaning

Lula.Cleaning zosta­ła stwo­rzo­na przez prak­ty­ków wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go. Naszym celem jest uła­twie­nie i zauto­ma­ty­zo­wa­nie codzien­nych nie­zbęd­nych w tej dzia­łal­no­ści czyn­no­ści.

 • Wygod­ny widok wszyst­kich rezer­wa­cji dzień po dniu – z róż­nych obiek­tów i plat­form z infor­ma­cja­mi o zamel­do­wa­niach i wymel­do­wa­niach.
 • Oddziel­ne wido­ki dla: gospo­da­rzy, firm zarzą­dza­ją­cych naj­mem, firm sprzą­ta­ją­cychpra­cow­ni­ków.
 • Przy­pi­sy­wa­nie zadań pra­cow­ni­kom, któ­rzy mają do nich dostęp przez magicz­ny link bez koniecz­no­ści logo­wa­nia.
 • Dzia­ła w prze­glą­dar­ce, nie wyma­ga insta­la­cji.
Funkcje 1
 • Aktu­al­ność danych: rezer­wa­cję widać już w prze­cią­gu 15 minut.
 • Wia­do­mo­ści dla eki­py sprzą­ta­ją­cej (np. Zmień kod w skryt­ce) i od eki­py (np. Zbi­te kie­lisz­ki).
 • Prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji o obiek­cie (np. adres oraz jak się dostać do środ­ka).
 • Indy­wi­du­al­ne domyśl­ne godzi­ny zamel­do­wa­nia i wymel­do­wa­nia.
 • Wpi­sy­wa­nie wła­snych rezer­wa­cji.

Automatyczne pobieranie informacji z systemów rezerwacyjnych

i channel managerów

Wię­cej inte­gra­cji wkrót­ce!

Funkcje dotyczące przypisywania sprzątania

 • Fir­my sprzą­ta­ją­ce widzą wszyst­kie obiek­ty wszyst­kich wła­ści­cie­li jed­no­cze­śnie nie­za­leż­nie z jakich ser­wi­sów rezer­wa­cyj­nych (OTA) lub chan­nel mana­ge­ra korzy­sta­ją.
 • Przy­pi­sy­wa­nie zadań sprzą­ta­ją­cych do odpo­wied­nich pra­cow­ni­ków.
 • Pra­cow­nik nie potrze­bu­je kon­ta w apli­ka­cji.
 • Łatwo dostęp­na – oso­by sprzą­ta­ją­ce potrze­bu­ją jedy­nie link, któ­ry otwie­ra­ją w prze­glą­dar­ce na dowol­nym urzą­dze­niu, w szcze­gól­no­ści na tele­fo­nie.
Funkcje 9
Funkcje 9

Funkcje dla zarządzających wynajmem

 • Zle­ca­nie obsłu­gi loka­li róż­nym eki­pom sprzą­ta­ją­cym, z któ­rych każ­da ma swo­ich pra­cow­ni­ków.

Funkcje dla osób sprzątających

 • Infor­ma­cja, ile osób przy­jeż­dża.
 • Infor­ma­cja o godzi­nach przy­jaz­du i wyjaz­du gości.
Funkcje 9

Roadmap – planowane funkcje

Apli­ka­cja Lula.Cleaning jest sta­le roz­wi­ja­nia. Roz­ma­wia­my z użyt­kow­ni­ka­mi indy­wi­du­al­nie i na naszej gru­pie na Face­bo­oku, słu­cha­jąc potrzeb i nowych pomy­słów. Zobacz, jakie funk­cje są wśród naszych naj­bliż­szych pla­nów!

 • Wer­sje języ­ko­we.
 • Gru­po­wa­nie miesz­kań w stre­fy.
 • Wstęp­ne przy­dzie­la­nie auto­ma­tycz­ne do dane­go pra­cow­ni­ka wg stre­fy.
 • Infor­ma­cja o roz­kła­dzie łóżek.
 • Wykry­wa­nie over­bo­okin­gów i powia­do­mie­nia o nich.
 • Powia­do­mie­nia e‑mail/sms.
 • Sta­ty­sty­ki sprzą­tań.
 • Mar­ket­pla­ce firm / osób sprzą­ta­ją­cych, rozu­mie­ją­cych rynek i spe­cy­fi­kę potrzeb wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go.
Przewiń do góry