Jak usprawnić prowadzenie biznesu wynajmu krótkoterminowego?

Poznaj, któ­re ele­men­ty war­to zauto­ma­ty­zo­wać oraz odkryj, jakie korzy­ści użyt­kow­ni­kom daje apli­ka­cja Lula.Cleaning

Działasz w branży wynajmu krótkoterminowego?

Jeśli jesteś…

Indywidualnym gospodarzem

undraw_coming_home_52ir-removebg-preview(1)

Firmą zarządzającą wynajmem

undraw_best_place_r685-removebg-preview(1)(1)

Firmą sprzątającą apartamenty

undraw_clean_up_ucm0_3_-removebg-preview(1)

To na pewno…

Masz dość 

codzien­ne­go prze­glą­da­nia kalen­da­rzy i noto­wa­nia w któ­rym loka­lu jest wymeldowanie? 

Męczy Cię 

prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji przez wie­le kana­łów do Two­je­go per­so­ne­lu sprzątającego?

Jesteś znużony 

cią­gły­mi tele­fo­na­mi od zespo­łu sprzą­ta­ją­ce­go z pyta­niem jak się dostać do mieszkania?

Uwierz mi, nie jesteś sam! 🙂

Ten sam problem mają setki innych gospodarzy czy firm sprzątających.

Zapoznaj się z funkcjami Lula.Cleaning

Wygod­ne przy­pi­sy­wa­nie zadań pra­cow­ni­kom, któ­rzy mają do nich dostęp bez koniecz­no­ści logowania. 

Rapor­ty ze sprzą­tań umoż­li­wia­ją­ce roz­li­cza­nie się z pra­cow­ni­ka­mi i gospodarzami. 

Oddziel­ne wido­ki dla: gospo­da­rzy, firm zarzą­dza­ją­cych naj­mem, firm sprzą­ta­ją­cych i pra­cow­ni­ków sprzątających. 

Jak usprawnić prowadzenie wynajmu krótkoterminowego? 2

Auto­ma­tycz­ne odczy­ty­wa­nie kalen­da­rzy z sys­te­mów rezerwacyjnych. 

Komu­ni­ka­cja wewnątrz zespołu 

Wygod­ny widok wszyst­kich rezer­wa­cji dzień po dniu – z róż­nych obiek­tów i plat­form rezer­wa­cyj­nych z infor­ma­cja­mi o zamel­do­wa­niach i wymeldowaniach. 

Jedynie 3 KROKI dzielą Cię od zautomatyzowania Twojego procesu sprzątania 

KROK #1
ANALIZA

Prze­ana­li­zu­je­my, jak obec­nie funk­cjo­nu­je Twój sys­tem sprzą­ta­nia. Omó­wi­my Two­je cele oraz zasta­no­wi­my się, jakie wpro­wa­dzić usprawnienia. 

KROK #2
INTEGRACJA
Z LULĄ

Prze­pro­wa­dzi­my kom­plet­ną inte­gra­cję. Pod­łą­czy­my do sys­te­mu Two­je kalen­da­rze
(i opcjo­nal­nie Two­ich klientów). 

KROK #3
KRÓTKIE SZKOLENIE

Poka­że­my Tobie i Two­je­mu zespo­ło­wi, jak korzy­stać z apli­ka­cji Lula.Cleaning.

Posłuchaj opinii użytkowników Lula.Cleaning

FAQ

Oczy­wi­ście – załóż bez­płat­ne kon­to i będziesz mógł pod­łą­czyć dwa obiekty.

Wystar­czy dodać swo­je loka­le oraz przy­pi­sać do nich kalen­da­rze z sys­te­mu rezer­wa­cyj­ne­go. Rezer­wa­cje poja­wią się w sys­te­mie od razu, a wymel­do­wa­nia będą goto­we do zle­ca­nia sprzątania.

W wer­sji bez­płat­nej aktu­ali­zu­je­my dane co 2 godzi­ny. W wer­sjach płat­nych aktu­ali­za­cja nastę­pu­je co 30 minut.

Tak napraw­dę Lula.Cleaning nie jest apli­ka­cją insta­lo­wa­ną na komór­ki. Jej zawsze aktu­al­na wer­sja dzia­ła w prze­glą­dar­ce. Wystar­czy skrót na pul­pit. Bar­dzo moc­no doce­nia to zarów­no per­so­nel sprzą­ta­ją­cy jak i oso­by zarzą­dza­ją­ce. Nie ma pro­ble­mów z mode­lem tele­fo­nu czy bra­kiem pamię­ci na nowe apli­ka­cje. Dostęp do apli­ka­cji jest tak wygod­ny, że pra­cow­ni­cy nie muszą nawet zakła­dać kon­ta w aplikacji.

Nawet przy dwóch apar­ta­men­tach odczu­jesz korzy­ści w posta­ci oszczęd­no­ści cza­su i odcią­że­nia swo­jej gło­wy od cią­głe­go myśle­nia, czy jutro się ktoś wymel­do­wu­je. Zada­nia zosta­ną auto­ma­tycz­nie przy­pi­sa­ne oso­bie sprzą­ta­ją­cej i nie musisz się mar­twić zaglą­da­niem do kalen­da­rza i dzwo­nie­niem do oso­by sprzątającej.

Tak, obsłu­gu­je­my pod­mio­ty posia­da­ją­ce ponad 100 apar­ta­men­tów oraz ponad 10 pra­cow­ni­ków. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość zde­fi­nio­wa­nia koor­dy­na­to­rów, któ­rzy posia­da­ją upraw­nie­nia do zle­ca­nia zadań.

Opła­ty pobie­ra­ne są za apar­ta­ment za mie­siąc i są usta­la­ne indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od licz­by zarzą­dza­nych obiek­tów oraz potrzeb­nych funk­cji. Jeśli posia­dasz jeden lub dwa loka­le, z roz­wią­za­nia możesz korzy­stać bezpłatnie.

Ist­nie­je cza­so­wa moż­li­wość dez­ak­ty­wo­wa­nia obiek­tów i wte­dy nie pono­sisz kosz­tów zwią­za­nych z uży­wa­niem aplikacji.

Lula.Cleaning jest spe­cja­li­stycz­ną apli­ka­cją zorien­to­wa­ną na koor­dy­na­cję prac zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem apar­ta­men­tu pod przy­jazd gości. Roz­wią­za­nia dostęp­ne w chan­nel mana­ge­rach są uprosz­czo­ne i nie ofe­ru­ją tylu moż­li­wo­ści. Lula.Cleaning kła­dzie nacisk na pro­sto­tę uży­wa­nia apli­ka­cji przez oso­by nie­tech­nicz­ne, nie wyma­ga insta­la­cji ani reje­stra­cji, wspie­ra wie­le języ­ków. Poza samym sprzą­ta­niem uła­twia komu­ni­ka­cję oraz pozwa­la na rapor­to­wa­nie usterek.

Jesteś gotowy na odciążenie swojej głowy, usprawnienie pracy całego zespołu i wprowadzenie oszczędności?

Jak usprawnić prowadzenie wynajmu krótkoterminowego? 3

Zapra­szam Cię na bez­płat­ną 30-minu­to­wą roz­mo­wę. Doko­na­my ana­li­zy Two­ich pro­ce­sów i spraw­dzi­my, co moż­na uprościć.

Potrze­bu­jesz jedynie

© 2022 Lula.Cleaning
Przewiń do góry