Zlecaj sprzątanie w wynajmie krótkoterminowym na autopilocie

Dołącz do gro­na zado­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków, któ­rzy już teraz auto­ma­ty­zu­ją komu­ni­ka­cję z eki­pa­mi sprzą­ta­ją­cy­mi dzię­ki apli­ka­cji lula.cleaning.

 

Pro­sta kon­fi­gu­ra­cja | Zre­zy­gnuj w dowol­nym momen­cie | Reje­stra­cja bez kar­ty kre­dy­to­wej

Zarządzanie sprzątaniem w biznesie wynajmu krótkoterminowego (Airbnb / Booking / Expedia) 1

Łatwa integracja z serwisami

i Twoim ulubionym channel managerem!

Auto­ma­tycz­ne pobie­ra­nie infor­ma­cji z sys­te­mów rezer­wa­cyj­nych. Wię­cej inte­gra­cji wkrót­ce!
0
użyt­kow­ni­ków beta
0
apar­ta­men­tów
0
sprzą­ta­nia zauto­ma­ty­zo­wa­ne
w ostat­nim mie­sią­cu
Zarządzanie sprzątaniem w biznesie wynajmu krótkoterminowego (Airbnb / Booking / Expedia) 9

Najważniejsze cechy

Lula.Cleaning zosta­ła stwo­rzo­na przez prak­ty­ków wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go. Naszym celem jest uła­twie­nie i zauto­ma­ty­zo­wa­nie codzien­nych nie­zbęd­nych w tej dzia­łal­no­ści czyn­no­ści.

  • Wygod­ny widok wszyst­kich rezer­wa­cji dzień po dniu – z róż­nych obiek­tów i plat­form z infor­ma­cja­mi o zamel­do­wa­niach i wymel­do­wa­niach.
  • Oddziel­ne wido­ki dla: gospo­da­rzy, firm zarzą­dza­ją­cych naj­mem, firm sprzą­ta­ją­cych i pra­cow­ni­ków.
  • Przy­pi­sy­wa­nie zadań pra­cow­ni­kom, któ­rzy mają do nich dostęp przez magicz­ny link bez koniecz­no­ści logo­wa­nia.
  • Dzia­ła w prze­glą­dar­ce, nie wyma­ga insta­la­cji.
  • Two­ja sprzą­tacz­ka lub eki­pa sprzą­ta­ją­ca sama widzi rezer­wa­cje i nie trze­ba ich zle­cać za każ­dym razem.
  • Czym Lula.Cleaning nie jest? Nie jest to ani mar­ket­pla­ce (czy­li miej­sce do poszu­ki­wa­nia pra­cow­ni­ków z ogło­sze­nia), ani uber (czy­li apli­ka­cja pozwa­la­ją­ca na zama­wia­nie usłu­gi sprzą­ta­nia ad hoc z ogól­no­do­stęp­nej bazy pra­cow­ni­ków).

Komu Lula.Cleaning ułatwi codzienną pracę?

Właściciel lokalu

Oso­ba, któ­ra chce pra­ce zle­cać bez­po­śred­nio oso­bom sprzą­ta­ją­cym lub fir­mie sprzą­ta­ją­cej.

Manager

Fir­ma zarzą­dza­ją­ca naj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym.

Firma sprzątająca

Może sprzą­tać wie­le loka­li róż­nych wła­ści­cie­li i zarzą­dzać wie­lo­ma pra­cow­ni­ka­mi.

Nasze plany cenowe dla każdego

Plan miesięczny
Plan roczny (1 miesiąc gratis!)

Pakiet standard

26,50 zł
za 1 obiekt / mies.*
cena net­to
(od 5 apar­ta­men­tów ceny usta­la­ne indy­wi­du­al­nie,
bez­płat­nie na czas testów)

Zarządzanie sprzątaniem w biznesie wynajmu krótkoterminowego (Airbnb / Booking / Expedia) 10

Inte­gra­cja z Airbnb, Booking oraz 5 chan­nel mana­ge­ra­mi

Zarządzanie sprzątaniem w biznesie wynajmu krótkoterminowego (Airbnb / Booking / Expedia) 10

Sca­lo­ny widok kalen­da­rza

Zarządzanie sprzątaniem w biznesie wynajmu krótkoterminowego (Airbnb / Booking / Expedia) 10

Przy­pi­sy­wa­nie zadań

*) Cena przy jed­no­ra­zo­wej płat­no­ści rocz­nej.
(Mie­siąc gra­tis w sto­sun­ku do ceny pakie­tu mie­sięcz­ne­go)

Opinie

Prze­czy­taj, co o efek­tach korzy­sta­nia z apli­ka­cji mówią jej użyt­kow­ni­cy.

Lula.Cleaning oszczę­dza mi i moje­mu zespo­ło­wi oko­ło 2 – 4 godzin dzien­nie przy 40 apar­ta­men­tach.

5/5
Wszyst­kie rezer­wa­cje od róż­nych wła­ści­cie­li, pocho­dzą­ce z róż­nych sys­te­mów widzę w spo­sób sca­lo­ny, w jed­nym miej­scu.
5/5
Pra­cow­ni­cy nie dzwo­nią do mnie z pyta­nia­mi „jak dotrzeć do loka­lu”, „jak wejść” itp.
5/5

Dołącz do społeczności Lula.Cleaning na Facebooku

Przewiń do góry