Sprawdź, jak sprzą­tać apar­ta­men­ty w trak­cie epidemii.

Sprawdź, jak sprzą­tać apar­ta­men­ty w trak­cie epidemii.

Sprzątanie apartamentu na autopilocie  w krótszym czasie  bez stresu  bez błędów 

Lula.Cleaning poma­ga przed­się­bior­com z bran­ży wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go i fir­mom sprzą­ta­ją­cym w zarzą­dza­niu pra­ca­mi zwią­za­ny­mi z utrzy­ma­niem czy­sto­ści miesz­kań, oszczę­dza­jąc czas i zapew­nia­jąc jakość.

Apli­ka­cja sta­le odczy­tu­je rezer­wa­cje z plat­form rezer­wa­cyj­nych, dzię­ki cze­mu wszy­scy w Two­im zespo­le są na bieżąco.

phone2

Integruje się z Airbnb, Booking.com, channel managerami i PMS-ami

Nadchodzące integracje

Bra­ku­je sys­te­mu, któ­re­go uży­wasz? Zasu­ge­ruj integrację!

kalendarz2

Masz dość

Sprzątanie apartamentu na autopilocie 20

Sprawdź, jak sprzątać apartamenty podczas epidemii

Odkryj funkcje aplikacji Lula.Cleaning

cale

Stała synchronizacja kalendarzy

Kalen­da­rze z róż­nych sys­te­mów rezer­wa­cyj­nych (Airbnb, Booking.com, Ido­Bo­oking, Hotres, Your Por­ter App, a wię­cej inte­gra­cji już wkrót­ce!) są odczy­ty­wa­ne auto­ma­tycz­nie i regularnie.

click

Przypisywanie zadań jednym kliknięciem

Łatwo jest przy­pi­sać zada­nie do pra­cow­ni­ka i zapla­no­wać jego godzi­ny sprzątania.

day

Widok dzień po dniu

Wszyst­kie rezer­wa­cje są wyświe­tla­ne w wygod­nym wido­ku dzień po dniu – z róż­nych obiek­tów i plat­form (zamel­do­wa­nie, wymel­do­wa­nie, pobyt).

view

Oddzielne widoki

Gospo­da­rze, fir­my zarzą­dza­ją­ce naj­mem, fir­my sprzą­ta­ją­ce i pra­cow­ni­cy – wszy­scy mają spe­cjal­ne wido­ki dla siebie.

special

Specjalny widok dla zespołu sprzątającego

Pra­cow­ni­cy widzą zawsze aktu­al­ne zada­nia w kolej­no­ści ich sprzą­ta­nia; potwier­dza­ją ich wyko­na­nie kli­ka­jąc na przycisk.

mutli2

Wielojęzyczny interfejs

Apli­ka­cja jest dostęp­na w róż­nych języ­kach, takich jak angiel­ski, hisz­pań­ski, fran­cu­ski, pol­ski, ukra­iń­ski, rosyj­ski, wło­ski, por­tu­gal­ski i nie­miec­ki. Wię­cej tłu­ma­czeń już wkrótce!

mobile4

Przyjazna dla komputerów i urządzeń przenośnych

Naj­now­sza wer­sja zawsze dzia­ła w prze­glą­dar­ce, nie wyma­ga insta­la­cji. Na kom­pu­te­rze, table­cie lub smartfonie.

Sprzątanie apartamentu na autopilocie 21

Dodatkowe informacje

W apli­ka­cji moż­na usta­wić godzi­ny odjaz­du i przy­jaz­du oraz licz­bę gości.

Zasób 14

Raporty z wykonanych zadań

Gospo­da­rzom udo­stęp­nia­ne są rapor­ty sprzą­ta­nia pod­su­mo­wu­ją­ce sprzą­ta­ne apar­ta­men­ty, jak rów­nież ukoń­czo­ne przez pra­cow­ni­ków prace.

map3

Integracja z Mapami Google

Loka­li­za­cja apar­ta­men­tu jest wyświe­tla­na na mapie Google od razu z dany­mi dostępowymi.

not

Aplikacja nie jest wyszukiwarką osób sprzątających

Nie będziesz mógł zatrud­nić oso­by sprzą­ta­ją­cej poprzez Lula.Cleaning. Apli­ka­cja uprasz­cza orga­ni­za­cję sprzą­ta­nia miesz­ka­nia i porząd­ku­je ten dotych­czas cha­otycz­ny pro­ces. To oszczęd­ność cza­su dla Cie­bie i całe­go Two­je­go zespołu.

Zobaczmy, co Lula.Cleaning może zrobić dla Ciebie!

Apli­ka­cja uprasz­cza orga­ni­za­cję sprzą­ta­nia miesz­kań i wpro­wa­dza porzą­dek do tego wcze­śniej cha­otycz­ne­go pro­ce­su. Oszczę­dza czas Twój i całe­go Two­je­go zespołu.

Dla kogo to jest?

Sprzątanie apartamentu na autopilocie 22

Dla indywidualnych hostów
(2 – 10 apartamentów)

Pro­wa­dzisz wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy i więk­szo­ścią rze­czy zaj­mu­jesz się sam. Sprzą­ta­nie zle­casz jed­nej oso­bie.

Z Lula.Cleaning dosłow­nie zapo­mnisz o zle­ca­niu sprzą­ta­nia. Wszyst­kie wymel­do­wa­nia zosta­ną auto­ma­tycz­nie przy­pi­sa­ne do Two­jej oso­by sprzą­ta­ją­cej. Oczy­wi­ście, jeśli współ­pra­cu­jesz z więk­szą licz­bą pra­cow­ni­ków, możesz im odpo­wied­nio samo­dziel­nie przy­dzie­lić zada­nia.

Ktoś przy­jeż­dża do wła­ści­cie­la miesz­ka­nia lub przy­ją­łeś rezer­wa­cję poza Booking czy też Airbnb? Nie ma pro­ble­mu – w Lula.Cleaning możesz zde­fi­nio­wać wła­sną rezerwację.

Sprzątanie apartamentu na autopilocie 23

Dla firm zarządzających wynajmem na doby
(10+ apartamentów)

Obsłu­gu­jesz wię­cej apar­ta­men­tów, posia­dasz wła­sny zespół sprzą­ta­ją­cy lub sprzą­ta­nie zle­casz na zewnątrz (nawet kil­ku róż­nym pod­mio­tom).

Nie wszyst­ko musi być na Two­jej gło­wie. W Lula.Cleaning usta­wisz koor­dy­na­to­ra, któ­ry zaj­mie się orga­ni­za­cją prac. Gość ma spe­cjal­ne wyma­ga­nia? Zostaw notat­kę, któ­rą prze­czy­ta eki­pa sprzą­ta­ją­ca.

Orga­ni­za­cją sprzą­ta­nia zaj­mie się fir­ma sprzą­ta­ją­ca, a Two­ja aktyw­ność ogra­ni­czy się do prze­czy­ta­nia powia­do­mie­nia, że apar­ta­ment jest goto­wy na przy­jazd Two­ich gości.

Sprzątanie apartamentu na autopilocie 24

Dla firm sprzątających

Pro­wa­dzisz fir­mę sprzą­ta­ją­cą apar­ta­men­ty na wyna­jem na doby, zatrud­niasz oso­by sprzą­ta­ją­ce i współ­pra­cu­jesz z wie­lo­ma gospo­da­rza­mi.

Twoi klien­ci korzy­sta­ją z róż­nych chan­nel mana­ge­rów? Spę­dzasz wie­czo­ry na przy­glą­da­niu się kalen­da­rzom w wie­lu róż­nych sys­te­mach? Szy­ku­jesz gra­fik sprzą­tań w Exce­lu, a może kopiu­jesz wszyst­kie dane do kalen­da­rza Google? Gospo­da­rze dzwo­nią o 22 i mówią, że „jutro jesz­cze tyl­ko jeden «apar­ta­men­cik» do posprzą­ta­nia”?

W Lula.Cleaning wszyst­kie wymel­do­wa­nia na naj­bliż­sze dni (pocho­dzą­ce od róż­nych gospo­da­rzy) widzisz w jed­nym wygod­nym wido­ku. Możesz zde­fi­nio­wać dowol­ną licz­bę pra­cow­ni­ków i przy­pi­sać im zada­nia jed­nym klik­nię­ciem. Wszyst­ko dosłow­nie w 10 minut.

Rów­nież jed­nym klik­nię­ciem możesz wyge­ne­ro­wać zesta­wie­nie zre­ali­zo­wa­nych prac za poprzed­ni tydzień lub mie­siąc (osob­no dla gospo­da­rzy i pracowników). 

Pytania?

Sprzątanie apartamentu na autopilocie 25
Wyślij e‑mail
Sprzątanie apartamentu na autopilocie 26
Porozmawiaj na czacie z ekspertem

Korzyści

Co mówią nasi klienci?

„Spo­kój, relaks i wię­cej czasu.”

„Genial­ne rozwiązanie!”

Przeczytaj o ich doświadczeniach z Lula.Cleaning

Sprzątanie apartamentu na autopilocie 28

Grze­gorz Żurawski

Przed­się­bior­ca z 10 apartamentami

Naj­waż­niej­szą rze­czą pod­czas korzy­sta­nia z Lula.Cleaning jest spo­kój, relaks i wię­cej czasu. 

Zawsze jestem pewien, że wszyst­ko jest usta­lo­ne na następ­ny dzień. Przed Lula.Cleaning uży­wa­łem tyl­ko kart­ki papie­ru i noto­wa­łem czas wymel­do­wa­nia z każ­de­go apar­ta­men­tu, czas zamel­do­wa­nia, a tak­że licz­bę gości. Kie­dy zgu­bi­łem tę kart­kę, wpa­dłem w panikę. 

To bar­dzo waż­ne, żeby zacząć korzy­stać z apli­ka­cji. Testo­wa­nie jej jest bez­płat­ne. Więc pro­szę, użyj jej i ją wypróbuj.

Sprzątanie apartamentu na autopilocie 29

Wero­ni­ka

Fir­ma sprzątająca

Pro­wa­dzę w Gdań­sku fir­mę sprzą­ta­ją­cą Wyj­dziesz Na Czy­sto, któ­ra obsłu­gu­je kil­ka­dzie­siąt apar­ta­men­tów na wyna­jem dla kil­ku klien­tów pry­wat­nych jak i pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność. Sprzą­ta­my rów­nież miesz­ka­nia pry­wat­ne oraz biu­ra. Moje doświad­cze­nia budo­wa­łam przez kil­ka lat w pra­cy bez­po­śred­niej dla firm zarzą­dza­ją­cych apar­ta­men­ta­mi. Zdo­by­łam potrzeb­ne doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu pra­cow­ni­ka­mi oraz wypra­co­wa­łam wła­sne stan­dar­dy jako­ści, któ­rych efek­tem są wyso­kie oce­ny na por­ta­lach rezer­wa­cyj­nych za czy­stość apartamentów.

Obec­nie korzy­stam z apli­ka­cji Lula.Cleaning, aby móc współ­pra­co­wać z więk­szą ilo­ścią szcze­gól­nie drob­nych podmiotów.

Pra­ca pole­ga­ją­ca na wery­fi­ka­cji SMS lub mail od wła­ści­cie­li zabie­ra zbyt dużo cza­su i wpro­wa­dza­ła cha­os, a brak chan­nel mana­ge­ra u mniej­szych pod­mio­tów wyklu­cza­ła wie­lo­po­zio­mo­wą komu­ni­ka­cję z zacho­wa­niem jej histo­rii. Na pokła­dzie mamy kil­ka osób sprzą­ta­ją­cych, któ­re cenią sobie dostęp do aktu­al­nych zadań w jed­nym miej­scu, pod ręką.

Waż­nym ele­men­tem dla naszych klien­tów, był brak prze­ka­zy­wa­nia do mojej fir­my danych wraż­li­wych, czy kwot, jakie zapła­cił gość apar­ta­men­tu, a łatwa kon­fi­gu­ra­cja i pro­sta obsłu­ga pomo­gła Wyj­dziesz Na Czy­sto pozy­ski­wać kolej­ne kontrakty.

Lula.Cleaning – w imie­niu zespo­łu i moim – dziękuję!

Firmy sprzątające używające naszej aplikacji

Cennik

Roz­pocz­nij teraz i dosto­suj abo­na­ment później

Wszyst­kie pla­ny obej­mu­ją nie­li­mi­to­wa­ne wymel­do­wa­nia i zadania. 

Poda­ne ceny są cena­mi net­to i nie zawie­ra­ją podat­ku VAT.

obiek­ty
oso­by sprzątające
koor­dy­na­to­rzy
syn­chro­ni­za­cja rezerwacji 
wszyst­kie dostep­ne integracje
doda­wa­nie wła­snych rezerwacji
na kom­pu­te­ry i telefony
wspar­cie dla 9 języków
powia­do­mie­nia push/mail
wia­do­mo­ści w obie strony
sta­ty­sty­ki zakoń­czo­nych prac
roz­li­cze­nia
sprzą­ta­nia cykliczne
koor­dy­na­cja napraw
listy kon­tro­l­ne dot. loka­li oraz wymeldowań
wspar­cie

Bezpłatnie

Bazo­we funk­cje bezpłatnie

 

2 obiek­ty bez­płat­nie Bez limi­tu pod­czas Black Friday
1
4 razy dziennie
społeczność

Kar­ta kre­dy­to­wa niewymagana

9,9 zł

Lite

Bazo­we funk­cje bezpłatnie

dodaj tyle, ile potrzebujesz
2
1
co 2 godzinyspo­łecz­ność i e‑mail

Kar­ta kre­dy­to­wa niewymagana

14 zł

Standard

róż­ne ceny / apar­ta­ment / miesiąc

dodaj tyle, ile potrzebujesz
bez ogra­ni­czeń
bez ogra­ni­czeń
co 30 minut

spo­łecz­ność i e‑mail

Kar­ta kre­dy­to­wa niewymagana

19 zł

Pro

róż­ne ceny  / apar­ta­ment / miesiąc

dodaj tyle, ile potrzebujesz
bez ogra­ni­czeń
bez ogra­ni­czeń
co 30 minute‑mail i wideorozmowa

Kar­ta kre­dy­to­wa niewymagana

FREE

Bazo­we funk­cje bezpłatnie

obiek­ty: 2 bez­płat­ne obiek­ty Bez limi­tu pod­czas Black Friday
oso­by sprzą­ta­ją­ce: 1
koor­dy­na­to­rzy: 0
auto­ma­tycz­na syn­chro­ni­za­cja: 4 razy dziennie
wszyst­kie dostep­ne integracje
doda­wa­nie wła­snych rezerwacji
na kom­pu­te­ry i telefony
wspar­cie dla 9 języków
wspar­cie: społeczność

Kar­ta kre­dy­to­wa niewymagana

9,9 zł

LITE

9,9 zł / apar­ta­ment / miesiąc

obiek­ty: dodaj tyle, ile potrzebujesz
oso­by sprzą­ta­ją­ce: 2
koor­dy­na­to­rzy: 1
syn­chro­ni­za­cja rezer­wa­cji: co 2 godziny
wszyst­kie dostęp­ne integracje
doda­wa­nie wła­snych rezerwacji
na kom­pu­te­ry i telefony
wspar­cie dla 9 języków
powia­do­mie­nia push/ mail
pomię­dzy gospo­da­rzem a pracownikami

wia­do­mo­ści w dwie stro­nyi

wg pra­cow­ni­ków i obiektów

sta­ty­sty­ki zakoń­czo­nych praci

wspar­cie: spo­łecz­ność & e‑mail

Kar­ta kre­dy­to­wa niewymagana

14 zł

Standard

róż­ne ceny / apar­ta­ment / miesiąc

obiek­ty: dodaj tyle, ile potrzebujesz
oso­by sprzą­ta­ją­ce: bez ograniczeń
mena­dże­ro­wie (Twoi asy­sten­ci): bez ograniczeń
syn­chro­ni­za­cja rezer­wa­cji: co 30 minut
wszyst­kie dostęp­ne integracje
doda­wa­nie wła­snych rezerwacji
na kom­pu­te­ry i telefony
wspar­cie dla 9 języków
powia­do­mie­nia push/ mail
pomię­dzy gospo­da­rzem a pracownikami

wia­do­mo­ści w dwie stro­nyi

wg pra­cow­ni­ków i obiektów

sta­ty­sty­ki zakoń­czo­nych praci

roz­li­cze­nia
sprzą­ta­nia cykliczne
wspar­cie: spo­łecz­ność & e‑mail

Kar­ta kre­dy­to­wa niewymagana

19 zł

Pro

róż­ne ceny / apar­ta­ment / miesiąc

obiek­ty: dodaj tyle, ile potrzebujesz
oso­by sprzą­ta­ją­ce: bez ograniczeń
mena­dże­ro­wie (Twoi asy­sten­ci): bez ograniczeń
syn­chro­ni­za­cja rezer­wa­cji: co 30 minut
wszyst­kie dostęp­ne integracje
doda­wa­nie wła­snych rezerwacji
na kom­pu­te­ry i telefony
wspar­cie dla 9 języków
powia­do­mie­nia push/ mail
pomię­dzy gospo­da­rzem a pracownikami

wia­do­mo­ści w dwie stro­nyi

wg pra­cow­ni­ków i obiektów

sta­ty­sty­ki zakoń­czo­nych praci

roz­li­cze­nia
sprzą­ta­nia cykliczne
koor­dy­na­cja napraw
listy kon­tro­l­ne dot. loka­li oraz wymeldowań
sup­port: e‑mail & tele­fon & wideorozmowa

Kar­ta kre­dy­to­wa niewymagana

Ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z płat­no­ści bez­ter­mi­no­wej („LTD, Life­ti­me Deal”). Ceny net­to per apartament:

Bazo­wy moduł inte­gra­cji: 360 zł; moduł do zle­ca­nia zadań: 420 zł; moduł do uste­rek: 240 zł; moduł dla gospo­da­rza: 120 zł.

Raba­ty w zależ­no­ści od licz­by obsłu­gi­wa­nych apar­ta­men­tów: 50 – 100: 10%; 100 – 200: 30%; 200 – 500: 50%; >500: 60%

Zarządzasz 10+ obiektami?

Prowadzisz firmę sprzątającą?

Dostęp­ne są raba­ty ilo­ścio­we. Poroz­ma­wiaj­my o Two­jej sytu­acji, aby usta­lić nie­stan­dar­do­wy plan.

Sprawdź, jak Lula.Cleaning może Ci pomóc uprościć  przyspieszyć  Twoje procesy!

FAQ

W jaki sposób pobierane są dane z systemów rezerwacyjnych?

Apli­ka­cja sczy­tu­je dane z pli­ków kalen­da­rzy w for­ma­cie ical lub poprzez inte­gra­cję API pomię­dzy systemami.

Jak często są odświeżane dane o rezerwacjach?

W wer­sji bez­płat­nej aktu­ali­zu­je­my dane co 2 godzi­ny. W wer­sjach płat­nych aktu­ali­za­cja nastę­pu­je co 30 minut.

Jak szybko mogę zacząć korzystać z aplikacji?

Wystar­czy dodać swo­je loka­le oraz przy­pi­sać do nich kalen­da­rze z sys­te­mu rezer­wa­cyj­ne­go. Rezer­wa­cje poja­wią się w sys­te­mie od razu, a wymel­do­wa­nia będą goto­we do zle­ca­nia sprzątania.

Czy muszę instalować aplikację u moich pracowników sprzątających?

Lula.Cleaning nie jest apli­ka­cją insta­lo­wa­ną na komór­ki. Jej zawsze aktu­al­na wer­sja dzia­ła w prze­glą­dar­ce. Wystar­czy skrót na ekra­nie star­to­wym. Bar­dzo moc­no doce­nia to zarów­no per­so­nel sprzą­ta­ją­cy, jak i oso­by zarzą­dza­ją­ce. Nie ma pro­ble­mów z mode­lem tele­fo­nu, czy bra­kiem pamię­ci na nowe apli­ka­cje. Pra­cow­ni­cy nie muszą nawet zakła­dać kon­ta w aplikacji.

Czy muszę mieć dostęp do internetu?

Inter­net jest potrzeb­ny pod­czas zle­ca­nia prac oraz aby pobrać listę zadań. Jeśli tele­fon stra­ci zasięg, zada­nia dalej są dostęp­ne. Jeśli będzie taka potrze­ba, to zak­tu­ali­zu­ją się, gdy wró­ci zasięg w tele­fo­nie. Pamię­taj­my też, że obec­nie w apar­ta­men­tach jest pra­wie zawsze dostęp­ne połą­cze­nie wi-fi.

Czy z aplikacji mogą korzystać duże firmy zarządzające lub sprzątające?

Tak, obsłu­gu­je­my pod­mio­ty posia­da­ją­ce ponad 100 apar­ta­men­tów oraz ponad 10 pracowników.

Wynajmuję moje obiekty sezonowo. Czy poza wysokim sezonem też muszę opłacać abonament za system?

Ist­nie­je moż­li­wość cza­so­wej dez­ak­ty­wa­cji obiek­tów i wte­dy nie pono­sisz kosz­tów zwią­za­nych z uży­wa­niem aplikacji.

Czy jest sens używać aplikacji jeśli posiada się jedynie kilka apartamentów?

Zde­cy­do­wa­nie! Zada­nia są auto­ma­tycz­nie przy­pi­sy­wa­ne oso­bie sprzą­ta­ją­cej i nie musisz się mar­twić zaglą­da­niem do kalen­da­rza i dzwo­nie­niem do oso­by sprzątającej.

Czy mogę sprawdzić jak działa aplikacja?

Oczy­wi­ście – załóż bez­płat­ne kon­to i pod­łącz dwa obiek­ty. Jeśli z jakichś wzglę­dów, po pod­łą­cze­niu wszyst­kich Two­ich obiek­tów, stwier­dzisz w prze­cią­gu 30 dni, że to roz­wią­za­nie nie dla Cie­bie, zwra­ca­my ponie­sio­ny koszt.

Kto jest głównym odbiorcą aplikacji?

Apli­ka­cja zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o fir­mach pro­wa­dzą­cych wyna­jem na doby oraz fir­mach sprzą­ta­ją­cych, któ­re je obsługują.

Przyjąłem rezerwację telefonicznie – w jaki sposób personel sprzątający będzie wiedział, że po wyjeździe trzeba posprzątać apartament?

Jeśli korzy­stasz z sys­te­mu typu PMS taką rezer­wa­cję zapi­su­jesz wła­śnie tam, a Lula.Cleaning ją odczy­ta auto­ma­tycz­nie. Jeśli nie korzy­stasz z PMS, w Lula.Cleaning możesz zapi­sać „rezer­wa­cję wła­sną”, okre­śla­jąc datę przy­jaz­du i wyjazdu.

Czy podatki są wliczone w powyższe ceny?

Ceny nie zawie­ra­ją podat­ków. Zgod­nie ze staw­ką VAT na pro­duk­ty i usłu­gi cyfro­we w Two­im kra­ju zamiesz­ka­nia, poda­tek VAT może być doda­ny do fak­tu­ry i łącz­nej kwo­ty do zapłaty.

Korzystam już z channel managera, który ma wbudowany moduł do sprzątania (housekeeping). Jak Lula.Cleaning może mi pomóc?

Lula.Cleaning jest spe­cja­li­stycz­ną apli­ka­cją zorien­to­wa­ną na koor­dy­na­cję prac zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem apar­ta­men­tu pod przy­jazd gości. Roz­wią­za­nia dostęp­ne w chan­nel mana­ge­rach są uprosz­czo­ne i nie ofe­ru­ją tylu moż­li­wo­ści. Lula.Cleaning kła­dzie nacisk na pro­sto­tę uży­wa­nia apli­ka­cji przez oso­by nie­tech­nicz­ne, nie wyma­ga insta­la­cji ani reje­stra­cji, wspie­ra wie­le języ­ków. Poza samym sprzą­ta­niem uła­twia komu­ni­ka­cję oraz pozwa­la na rapor­to­wa­nie usterek.

Nie ma odpo­wie­dzi na Two­je pyta­nie? Napisz do nas! Chęt­nie na nie odpowiemy.

Kto za tym stoi?

Zawo­do­wo zwią­za­ny z IT od 2000 roku – głów­nie jako Softwa­re Deve­lo­per, Pro­ject Mana­ger i CTO.

W bran­ży wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go od 2009 roku – jest pre­ze­sem Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go, pro­wa­dzi naj­więk­szą w Pol­sce gru­pę na Face­bo­oku zaj­mu­ją­cą się wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym oraz orga­ni­zu­je cyklicz­ną „Krót­ką Kon­fe­ren­cję” w róż­nych mia­stach Polski.

Michał posia­da sze­ro­kie doświad­cze­nie w mar­ke­tin­gu inter­ne­to­wym i sprze­da­ży pro­mu­ją­cej jego produkty.

Jego 5 naj­więk­szych talen­tów wg Gal­lu­pa to: Ana­li­ty­ka, Odpo­wie­dzial­ność, Osią­gnię­cia, Har­mo­nia i Relator.

Połą­cze­nie bycia insi­de­rem wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, sze­ro­kie­go zaple­cza IT oraz sze­ro­kie­go wachla­rza kon­tak­tów spra­wi­ło, że Michał zaini­cjo­wał pro­jekt Lula.Cleaning i nim zarządza.

Sprzątanie apartamentu na autopilocie 32
dotpay
Sprzątanie apartamentu na autopilocie 33

Zbu­do­wa­ne z miło­ści ❤️ do gościn­no­ści i wła­ści­cie­li firm zaj­mu­ją­cych się wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym na całym świe­cie, któ­rzy chcą zauto­ma­ty­zo­wać pro­ces zarzą­dza­nia sprzą­ta­niem, zaosz­czę­dzić czas i błę­dy, a tak­że stwo­rzyć lep­sze doświad­cze­nia dla swo­ich klientów.

Newsletter

Przewiń do góry

Download the COVID-19 cleaning checklist now

Find out what you can do to make sure the apartment is safe and ready for your next guests!

Pobierz listę kontrolną COVID-19 teraz

Dowiedz się, co możesz zrobić, żeby apartament był bezpieczny i gotowy na przyjęcie kolejnych gości!